Huisartsenpraktijk Baban
Ga naar de inhoud
disclaimer
persoonsgericht en duurzame relatie met onze patiënten

Medisch Centrum Magnolia

Disclaimer
Disclaimer
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt, op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medisch Centrum Magnolia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Medisch Centrum Magnolia.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Medisch Centrum Magnolia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Medisch Centrum Magnolia, en alle aangesloten huisartsen, kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via deze site. De geboden informatie op de website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij uw huisarts, maar is slechts een bron van algemene informatie.
© 2023 Medisch Centrum Magnolia | Huisartsenpraktijk Baban
Terug naar de inhoud